Съобщение

Дирекция „УТКРЕПП“ при Община Момчилград, област Кърджали, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на заинтересованите лица Гюлназ Мюмюн Махмуд, Марияна Зафирова Младенова и Мюмюн Мюмюн Махмуд всички с адрес гр. Момчилград, ул.”К.П.Войвода”№30, общ. Момчилград, обл. Кърджали, собственици  на поземлен имот с идентификатор 48996.63.26 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, 

О Б Я В Л Е Н И Е

106 / 24.06.2024 г.

Дирекция „УТКРЕПП“ при Община Момчилград, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идент. 48996.65.15 по КККР(Заповед за одобрение на КККР № РД-18-275/03.05.2019г. на изпълнителен директор на АГКК.), местност „ Коджа Чаир”, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, с възложител : „Б.В.К ВИНЕФЕРА” ООД,  гр. Харманли, ЕИК 126604806  като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ и инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа с максимална инсталирана мощност на генераторите 6 МWp”, находяща се в ПИ с идентификатор 48996.65.15 по КККР на гр.Момчилград, общ. Момчилград.

Проектът е изложен в стая 23 ет.3  в сградата на Общинска администрация.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта в Дирекция”УТКРЕПП”.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет страницата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос