Обявление

           На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-284/28.05.2024г. на кмета на община Момчилград е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ с идент.02155.10.110 по КККР на с.Багрянка, предвиждащ промяна  предназначението на имота от земеделска земя в предимно производствена зона (Пп) с конкретно предназначение за ФЕЦ и ТП (за производство на електроенергия) със следните параметри на застрояване: Пл.на застр. – 80%; интензивност на застрояване – 2,5; Озел. – мин.20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност,  макс.височина на сгради - 10м. С възложител „МИЕС” ЕООД.                                                                                                                                     

          Съгласно чл. 215  ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”                                                               

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос