Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-19-179/16.04.2024г. се  разрешава на Неджля Рамадан Дьонмез с адрес за кореспонденция: общ.Кърджали, с.Крушевска (с.Седловина, ул. „Вихрен” №2)  на основание чл.135, ал.3 и чл.124а, ал.2 от  ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.14, ал.3, т.1 и ал. 4 от ЗУТ. 

1. Да се изработи проект за изменение на ПУП-ИПР (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация) и ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план –план за застрояване), придружени от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство и геоложки проучвания с териториален обхват УПИ XIV, пл.сн. №30, кв.5 по ПУП на с. Балабаново, общ. Момчилград;

2. Съгласно чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, проектът да се изработи при спазване на следните устройствени показатели за „жилищно застрояване с малка височина - Жм”: Кота корниз до 10 м.; максимална етажност 3; максимална плътност на застрояване 60%; максимален коефициент на интензивност (К инт) 1,2; минимална озеленена площ 40%, една трета от необходимата озеленена площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

3. Заявителят да изработи за своя сметка проекта за изменение на подробен устройствен план с изричното съгласие на всички заинтересовани лица в обхвата и при спазване на изискванията по т. 1 и т. 2;                                                                                                          

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 1` от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението му по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос