Обявление

Община Момчилград на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ  обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-181/16.04.2024г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на „ЛЕОНИ” ЕООД с адрес на управление:  гр.Момчилград, ул. „Хаджи Димитър” № 9, вх.Д, ет.2, ап.67 на основание чл.150 от ЗУТ:                                                                                                                                                                  1. Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ   със следните самостоятелни съставни части:

  • Устройствена схема (Специализирана план-схема за електрозахранване ),част „Електрическа” към ПУП-ИПР за УПИ VІ, кв.106, гр.Момчилград.

2.1. Технически инвестиционен проект за обект: Външно електтрозахранване за УПИ VІ, кв.106 по ПУП на гр.Момчилград, общ.Момчилград за Фотоволтаична покривна централа с мощност 80 kW в УПИ VІ, кв. 106 по ПУП на гр.Момчилград

2. Разрешавам  „ЛЕОНИ” ЕООД  да изработи за своя сметка проекта за комплексен проект за инвестиционна инициатива при спазване на изискванията по т.1.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                             Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос