Обявление

Община Момчилград на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ  обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-131/21.03.2024г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД с адрес на управление: област Пловдив, гр.Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37 на основание чл.150 от ЗУТ:                                                                                                                                                                 

1. Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  със следните самостоятелни части:

-Устройствена схема (Специализирана план -схема), част „Електрическа” към ПУП-ПРЗ.                                                               

–Технически инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване на „ „Фотоволтаична  централа с БКТП” в ПИ с идент. 17988.52.16 по КККР на с.Груево, общ.Момчилград като същият следва да бъде съобразен с обхвата на действие на УПИ ІІ  -16,19 „ За производствени, складови, административни, търговски,обсдлужващи сгради и съоръжения, фотоволтаици (ФЕЦ) и трафопост”, по ПУП ПРЗ на производствена зона „ сп. Джебел – север , с.Груево, общ.Момчилград.

2. Разрешавам „Електроразпределение Юг” ЕАД да изработи за своя сметка проекта за комплексен проект за инвестиционна инициатива при спазване на изискванията по т.1.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ при условията и по реда на АПК.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос