Обявление

На основание чл. 128, ал.(3) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ на ПИ с идентификатори 48996.10.7 и 48996.11.10 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград,обл.Кърджали. С възложител „УСТРА – Бетон” ООД.                                                                                                                                      

          Съгласно чл. 128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос