Обявление

На основание чл.124б ал.(2) от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД -19-94/06.03.2024г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство и геоложки проучвания с териториален обхват ПИ с пл. сн. №99, кв. 3по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград, с неприложена регулация, попадащ в УПИ VI– „за детско заведение“, УПИ VII, пл.сн. №99 – „за жилищно строителство“ и УПИ VIII– „за магазин“, и алея при съседи УПИ VI– „за детско заведение“, УПИ VII, пл.сн. №99 – „за жилищно строителство“ УПИ VIII– „за магазин“по плана на гр. Момчилград,  общ. Момчилград, одобрен със Заповед №367/12.12.1988 г.

Съгласно чл. 19, ал. 1от  Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, проектът да се изработи при спазване на следните устройствени показатели за „Жм” с максимални височина до 10 м.(чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗУТ): максимална етажност 3; максимална плътност на застрояване 60%; максимален коефициент на интензивност (Кинт) 1,2; минимална озеленена площ 40 % (една трета от необходимата озеленена площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

                Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос