Обявление

На основание чл.128, ал.(3) от Закона за устройство на територията Дирекция“УТКРЕПП” при Общинска администрация Момчилград съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за  подробен устройствен план -  изменение на план за регулация  (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX по парцеларния план на „Промишлена зона” на гр. Момчилград, ПИ с  идентификатор 48996.68.23 и ПИ с идент. 48996.68.27 по КККР на гр. Момчилгард, общ. Момчилград, одобрен със Заповед №РД-18-275/03.05.2019г. на ИД на АГКК.  С проекта се обособяват  самостоятелни урегулирани поземлени  имоти УПИ ІХ  и УПИ ХХІV и нов ПИ с идентификатор 48996.68.48 за пътен достъп до УПИ ХХІV.

Проектът е изложен в стая 23 в сградата на Общинска администрация.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта в Дирекция”УТКРЕПП”.

                                                           Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос