Обявление

           На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-47/15.02.2024г. на кмета на община Момчилград  е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) за УПИ ХІ, пл.сн.№ 99, кв.20 по ПУП на с.Груево, общ.Момчилград. С възложител Ерол Алиосман Мехмед.                                                                                                                                      

          Съгласно чл. 215  ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос