Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци оп опаковки, ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС в УПИIV, кв. 108 по ПУП на гр. Момчилград" с възложител: "ФИНЕКС

pdf2023-ИПН-ФЕНИКС-Т.pdf11.12.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос