Обявление

На основание чл.124б ал.(2) от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД -19-494/07.12.2023г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава изработване на проект  за изменение на ПУП-ИПРЗ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване) с териториален обхват УПИ V, кв. 75 по ПУП на гр. Момчилград (идентичен с поземлен имот с идентификатор 48996.104.200 по КККР на гр. Момчилград);

Във връзка с чл. 16, т. 2 и съгласно чл. 19, ал. 1от Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, проектът да се изработи при спазване на следните устройствени показатели за „жилищно застрояване със средна височина - Жс”: Кота корниз до 15 м.;максимална етажност 5; максимална плътност на застрояване 70%; максимален коефициент на интензивност (Кинт) 2,0; минимална озеленена площ 30%, една трета от необходимата озеленена площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос