Доклад на Временната комисия,  избрана с Решение №28/ 29.11.2023 г.

по Протокол №3 от заседание на  Общински съвет –Момчилград, проведено на

01.12.2023г., мандат 2023-2027г. по избор на съдебни заседатели

Съгласно писмо от Окръжен съд – Кърджали с вх.№ 281/31.10.2023г. и с Решение №28/29.11.2023г. на Общински съвет – Момчилград  бе избрана временна комисия по избор на съдебни заседатели в следния състав:

1. Севгинар Муса-председател.

2. Красимир Бънчев-зам.председател

3. Белгин н Садък-член

4. Ахмед Ахмед-член

5. Ерджан Еюб-член

6. Дженгиз Фаик-член

7. Невин Садъкова-член

В изпълнение на чл.68, ал.3 от ЗСВ, процедурата за прием на документи  за избор на съдебни заседатели при Районен съд – гр. Момчилград, беше публикувана на 01.11.2023г.  на интернет страницата на Община Момчилград. Кандидатите следваше да представят в срок до 29.11.2023г.  документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт. Посочена беше и датата на изслушването на допуснатите кандидати – 04.12.2023г.

На 01.12.2023г. от 11:00 часа в присъствието на членовете на временната комисия  по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе първото заседание за разглеждане на постъпилите в посочения срок в деловодството на Общински съвет – Момчилград, документи на кандидати за съдебни заседатели.

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:

  • Бюнямин Салиф;
  • Сабри Салиф;
  • Хатидже Сюлейман
  • Бедие Емин
  • Ерхан Аптула
  • Хафизе Дурмуш

На основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи бяха публикувани на  на интернет страницата на Общински съвет – Момчилград.

Всеки от допуснатите кандидати беше уведомен, че изслушването ще се проведе в открито заседание на 04.12.2023г. от 12:00 часа в сградата на Община Момчилград.

            На 04.12.2023г. от 12:00 часа ще се проведе второто заседание на временната комисия определена с Решение №28/29.11. 2023г. на Общински съвет – Момчилград  относно  публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Настоящият доклад е съставен на 01.12.2023г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

Севгинар Муса:

 Председател на временната комисия определена с Решение №28/29.11.2023г. на Общински съвет – Момчилград, мандат 2023-2027г.

Приложение:

docxСписък на кандидати за съдебни заседатели за изслушване01.12.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос