Обявление

На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-479/29.11.2023г. на кмета на община Момчилград е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и ВиК и Електро схеми на УПИ ХІV, ХХ и ХХІ, кв.58 по ПУП на гр.Момчилград , общ.Момчилград,обл.Кърджали. С възложители ВК „НАРЛКООП”  и ЕТ „ДЕСЕН – Мустафа Хаджимехмед”.                                                                                                                                      

  Съгласно чл. 215  ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

            Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос