Обявление

           На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-478/29.11.2023г. на кмета на общ.Момчилград е одобрен проект за доброволна делба на недвижим имот поземлен имот № 301 находящ се в урбанизираната територия на с.Седлари, мах. Градинка, общ.Момчилград, обл. Кърджали. С възложител Фатме Мехмедали Али и Неджибе Мехмедали Ибрям.                                                                                                                                      

            Съгласно чл. 215 ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

            Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос