Обявление

На основание чл. 129 ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-477/ 29.11.2023г. на кмета на община Момчилград е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП - ПР) на УПИ ІХ, кв.24 по ПУП на гр.Момчилград , общ.Момчилград,обл.Кърджали с цел отреждането му в терен за озеленяване. С възложител община Момчилград.                                                                                                                                      

                           Съгласно чл. 215  ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

            Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос