Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой  98/ 24.11.2023г. е обнародвано Решение №129 от протокол №12/ 03.10.2023г. на Общински съвет –Момчилград с което е  одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за външно електрозахранване) преминаващ през ПИ с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457  към ПУП-ПЗ ( Подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 38697.10.364 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали .

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Момчилград  до Административен съд - Кърджали .

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос