Съобщение

Дирекция УТКРЕПП при Общинска Администрация-Момчилград на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, съгласно Заповед №РД-19-143/07.04.2021 г. на кмета на Община Момчилград, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №7/07.09.2023 г. на гл. арх. на община Момчилград, с която се нарежда премахване на „селскостопанска постройка”, находяща се в ПИ с идентификатор 59361.5.14 по КККР на с. Прогрес.

Съгласно чл. 215, ал. (1) от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението му пред съответния административен съд.

                                                                        „Д-ЦИЯ УТКРЕПП“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос