Съобщение

Дирекция УТКРЕПП при ОбА-Момчилград съобщаваме Ви, че на основание чл. 57а, ал. 2, във връзка чл. 57а, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт 23.08.2023 г. изготвен от служители на Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” към Общинска администрация – Момчилград, за премахване на „селскостопанска постройка”, находяща се в ПИ с идентификатори 59361.14.5 по КККР на с. Прогрес собственост Държавна частна, вид територия Горска.

Възражения по констативният акт, могат да бъдат подавани до Община Момчилград, в тридневен срок считан от датата на съобщаването му.

                                                                        „Д-ЦИЯ УТКРЕПП“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос