Обявление

На основание чл.128, ал.(3) от Закона за устройство на територията Дирекция“УТКРЕПП” при Общинска администрация- Момчилград съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план устройствена схема – част „Електрическа”, част от комплексен проект включващ и  технически инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване на многофамилни жилищни сгради с търговски партер в УПИ VIII и УПИ IX, кв. 2 по ПУП на гр. Момчилград” с местонахождение: ПИ с идент. 48996.102.35 и 48996.103.227  по КККР на гр. Момчилград. с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Проектът е изложен в стая 23 в сградата на Общинска администрация.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта в Дирекция”УТКРЕПП”.

                                                              Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос