Решение № ХА - 34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционното предложение: "Изграждане на обор в поземлен имот с идентификатор 80087.12.11 с НТП "нива" по КККР на с. Чайка, общ. Момчилград, обл. Кърджали"

pdfimg2AE8.pdf17.05.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос