Одобрен проект за ПУП-ПР и ПУП-ИПЗ с придружаващи устройствени схеми за електрозахранване и водоснабдяване

Община Момчилград на основание чл. 129, ал. (5) от ЗУТ Общински съвет – Момчилград чрез Общинска администрация – Момчилград публикува на интернет страницата на Община Момчилград, че в Държавен вестник бр. 96/02.12.2022 г. е публикувано Решение № 141 от 29.09.2022г. на Общински съвет – Момчилград с което е одобрен проект за ПУП-ПР и ПУП-ИПЗ с придружаващи устройствени схеми за електрозахранване и водоснабдяване за ПИ с идентификатор 02292.4.163, обособяващ два нови регулационни квартала под № 14, включващ УПИ  със съответните номера I ÷ XVIII, и № 15 със съответните номера I ÷ V по план на с. Балабаново, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с възложител Сергей Кирчев Хубенов.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 215, ал.4  от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Момчилград до Административен съд – Кърджали.

 

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос