Съобщение

О Б Щ Е С В Е Н О   П О Р И Ц А Н И Е

На основание чл.53, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания и съгласно чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и във връзка с писмо с Рег. УРИ:194700-2220/10.06.2021 г. на Районно управление Кърджали до МКБППМН - община Момчилград е наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния С.К.Х от  с. Седефче, общ. Момчилград за нарушение по чл. 6 от Закона за българските лични документи,  съгласно Наказателно постановление №19470000/21.04.2022 г., издадено от ОДМВР Кърджали, РУ–Кърджали.

Дата на обявяване страницата на 25.05.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос