Покана за публично обсъждане на проект - Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2016г.

На основание чл.8 ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.9, ал.1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне, управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд в община Момчилград

О Б Я В Я В А М :

20.01.2016г./сряда/ за публично обсъждане на проект - Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2016г.

Обсъждането ще се проведе от 13.30 часа в залата на общинска администрация – Момчилград.

Проекта ще бъде на разположение на интересуващите се в стая №2 на община Момчилград.

Каним желаещите се да се включат в обсъждането. 

Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград за 2016г. download

Инж.Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос