Информация за изпълнението на проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград“

На 16.01.2021 г. приключват дейностите по проект „BG05M9OP001-2.047-0001-C01

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград“ по процедура BG05M9OP001-2.047 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие.

Целева група по проекта са лица, населяващи  територията община Момчилград в селски и изолирани райони; хора в риск и/или жертва на дискриминация и други хора в неравностойно положение. Това са предимно хора без квалификация, с ниско или без образование, представители на етнически малцинства, хора, населяващи територии с ниска  гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени

места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Назначени бяха 4 лица от целевата група на длъжност: общ работник в селата: Равен, Нановица, Звездел и Груево.

Постигнати резултати:

  • Ангажирани представители на маргинализираните общности в търсенето на работа или започването им на работа.
  • Повишена здравна култура и информираност за здравните права на лицата целевата

група.

  • Повишена информираност относно социалните права на лицата от целевата група.
  • Осигурена заетост на 4 лица от целевата група и създаване на усещане и сигурност и целевата група за грижата на общината за тяхната интеграция и социално включване.

pdfСъобщение за приключване на проект08.01.2021 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос