ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.047-Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.047-0001-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в общинаМомчилград“, по процедура BG05M9OP001-2.047 – МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ –„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, финансиран от Оперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., чрез Водено от общностите местноразвитие „МИГ – Общини Момчилград и Крумовград“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ОТ ЦЕЛЕВИТЕГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ТОВА ЧИСЛО:

Лица, населяващи територията на община Момчилград в селски и изолирани райони;представители на етнически малцинства; хора в риск и/или жертва на дискриминация и другихора в неравностойно положение - без квалификация, с ниско или без образование, хора,части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск отбедност, социално изключване и маргинализация,КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:I. „ОБЩ РАБОТНИК“ – 4 лица на трудов договор в 4 кметства – с. Равен, в. Груево, с. Звездел,с. Нановица, Срок за работа – 12 месеца.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Пакет документи за кандидатстване 13.01.2020 г.rar)Пакет документи за кандидатстване 13.01.2020 г.rar 249 КБ13.01.2020г.
Свали този файл (Обява за подбор на лица от целева група 13.01.2020.pdf)Обява за подбор на лица от целева група 13.01.2020.pdf 382 КБ13.01.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос