Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград“

От 16 септември 2019 година в община Момчилград се изпълнява проект „BG05M9OP001-2.047-0001-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград“ по процедура BG05M9OP001-2.047 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие. Той е със срок на изпълнение до 16.01.2021 г. и е на обща стойност 49 990,86 лева.

Целта на проекта е социално-икономическата интеграция на маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляването на негативните стереотипи.

Целева група по проекта са лица, населяващи територията община Момчилград в селски и изолирани райони; хора в неравностойно положение. Това са предимно хора без квалификация, с ниско или без образование, представители на етнически малцинства, хора, населяващи територии с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

По проекта е назначен медиатор и медицински специалист, които работят в посока улесняване достъпа на представителите на маргинализираните групи до социални и здравни услуги  и превенция от социално изключване и маргинализация.

Назначени са 4 лица от целевата група на длъжност общ работник.

15.05.2020 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос