• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно учи

Демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979944)
Възложител: Община Момчилград
Преписка № :    № РД-19-248 от 02.06.2020 г.: 
Номер на поръчката: 00239-2020-0010
Процедура: Публично състезание по   чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Име: „Демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград”
Описание: Предметът на поръчката е демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград
Краен срок за подаване на оферти:   до 16:00 часа на 23.06.2020 г. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос