• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград

Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978992)
Възложител: Община Момчилград
Преписка № : РД-19-242 от 27.05.2020 г.
АОП №: 00239-2020-0008
Процедура: Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Име: „Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград”
Описание: Предметът на поръчката „Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград” включва следните основни строителни работи: - Изкопни работи - Доставка и монтаж на канализационни тръби - Доставка и полагане пясък - Доставка и монтаж на канализационни шахти - Направа на канализациони връзки
Краен срок за получаване на оферти : 17/06/2020 16:00

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос