• Начало
 • Открити процедури до 30.06.2020г.
 • Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно учи

Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960804)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 19-02-2020
Номер на поръчката: 00239-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство на обект: ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места в Община Момчилград. Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“ Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни работи В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/03/2020 16:00
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявл. за приключ. на договор _ ДЗЗД ИНФРА НАР по ОП 00239-2020-0001.pdf)Обявл. за приключ. на договор _ ДЗЗД ИНФРА НАР по ОП 00239-2020-0001.pdf 114 КБ07.10.2021г.
Свали този файл (Договор по ОП _00239-2020-0001.pdf)Договор по ОП _00239-2020-0001.pdf 356 КБ28.05.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка по ОП 00239-2020-0001.pdf)Обявление за възложена поръчка по ОП 00239-2020-0001.pdf 182 КБ28.05.2020г.
Свали този файл (Решение класиране_изпълнител по ОП 00239-2020-0001.pdf)Решение класиране_изпълнител по ОП 00239-2020-0001.pdf 56 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (Доклад по ОП 00239-2020-0001.pdf)Доклад по ОП 00239-2020-0001.pdf 162 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (Протокол 3 по ОП 00239-2020-0001.pdf)Протокол 3 по ОП 00239-2020-0001.pdf 233 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (Протокол 2  по ОП 00239-2020-0001.pdf)Протокол 2 по ОП 00239-2020-0001.pdf 1714 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (Протокол 1 по ОП 00239-2020-0001.pdf)Протокол 1 по ОП 00239-2020-0001.pdf 734 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (Съобщение - отваряне на цен_оферти по 00239-2020-0001.pdf)Съобщение - отваряне на цен_оферти по 00239-2020-0001.pdf 21 КБ27.04.2020г.
Свали този файл (1.Решение за откриване -00239-2020-0001.pdf)1.Решение за откриване -00239-2020-0001.pdf 133 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (2.Обявление за поръчка - 00239-2020-0001.pdf)2.Обявление за поръчка - 00239-2020-0001.pdf 264 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (3. Тръж_документация_ Асфалтиране М -град.doc)3. Тръж_документация_ Асфалтиране М -град.doc 505 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (4.Техническа спецификация Прил_№2.doc)4.Техническа спецификация Прил_№2.doc 380 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (5. Методика за оценка Прил_№3.docx)5. Методика за оценка Прил_№3.docx 42 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (6. Образци 1_2_3_4 и Прил_№1.docx)6. Образци 1_2_3_4 и Прил_№1.docx 41 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (7. espd-request е ЕЕДОП.zip)7. espd-request е ЕЕДОП.zip 94 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (8. Проект на Договор Прил_№4.docx)8. Проект на Договор Прил_№4.docx 33 КБ19.02.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос