• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно учи

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Момчилград

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (948501)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 10-12-2019
Номер на поръчката: 00239-2019-0015
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Момчилград
Описание: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Момчилград до 233 ИТН разположени в общинския център град Момчилград и 48 ИТН разположени по селата за период от 5 /пет/ години, считано от дата на сключване на договора. Прогнозното количество за доставка на електроенергия за нуждите на обектите на община Момчилград за петгодишен период е 5700 MWh, изчислено въз основа на потреблението за предходните 12 месеца, коригирано с евентуални промени в количеството. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка за целия срок на договора е в размер на 1 167 075.00 лева без ДДС, определена по реда на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП и по цени на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, определени от КЕВР. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ календарни години или до сключването на нов договор със същия предмет по реда на ЗОП. За срока на действие на договора, Възложителят може да включва и/или изключва обекти от обхвата на договора по всяко време на неговото действие. Възложителят заплаща на Изпълнителя само реално потребеното количество нетна електроенергия в обектите, включени в обхвата на договора. Прогнозното количество за потребление на ел. енергия за срока на договора не ангажира Възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да доставя нужното количество ел. енергия за целия период на договора.Срок на заплащане на фактурите за консумираната ел. енергия - 30 дни след получаване на фактурите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява приключ договор_по 00239-2019-0015.pdf)Обява приключ договор_по 00239-2019-0015.pdf 88 КБ29.03.2021г.
Свали този файл (Dogovor el energiya M-grad.pdf)Dogovor el energiya M-grad.pdf 521 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка 00239-2019-0015.pdf)Обявление за възложена поръчка 00239-2019-0015.pdf 246 КБ19.02.2020г.
Свали този файл (Reshenie el. energiya _00239-2019-0015.pdf)Reshenie el. energiya _00239-2019-0015.pdf 144 КБ10.12.2019г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос