Конкурс за длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Момчилград"

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Момчилград“

1  работно място на пълно работно време;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 6Б.

I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност и разпоредби, предвиждащи специфични изисквания:

1.1. Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;

1.2. Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит;

1.3. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

1.4. Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

1.5. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС за ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:

- е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор;

- е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;

- негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

(Обстоятелствата се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит пред ръководителя на организацията.)

II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

- Решаване на тест;

- Интервю с кандидатите;

 

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

5. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС;

7. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;

8. Професионална автобиография.

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Ръководи Звеното за вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, вътрешните правила за дейността по вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на администрацията на Община Момчилград.

V. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 780 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

VI. Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като при подаването на документите по електронен път заявлението по чл. чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

VII. Срок за подаване на документите - 10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград;

VIII. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната й страница.

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос