Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

Община Момчилградвъв връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0168-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“,

О Б Я В Я В А от 13.06.2023 г.

прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“ за работа във фронт-офис, създаден по проекта – 1 работна позиция на 8 часов трудов договор.

Основните задължения включват информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват; условия и срокове за тяхното ползване; условия за заплащане, пълно или частично освобождаване от такси, извършване на предварителна оценка на потребностите от социални услуги, съдействие и консултиране за избор на подходящи социални услуги и изпълнение на правомощия за насочване по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“ са следните:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Кандидатите да са с право на работа;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 • Образование: висше - бакалавър, магистър;
 • Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика“;
 • Компютърни умения – WORD, EXCEL.
 • Професионален опит  – ще се счита за предимство
 • Познания на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, Наредбата за качеството на социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Закон за защита на личните данни, методика за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Закон за личната помощ.

2. Характер на работата.

Характерът на работата е определен в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Екземляр може да бъде получен при подаване на документите.

3. Необходими документи:

 1. Заявление – по образец;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит /при наличие на такъв/;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция -по образец (по образец);
 6. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение.

4. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 31  на Общинска администрация гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в срок до 17.00 ч. на 12.07.2023 г.

Документи по образец за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Момчилград  на адрес: www.momchilgrad.bg

docДекларация.doc13.06.2023 г.

docЗаявление_за_кандидат_за_работа.doc13.06.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос