Обява за набиране на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги

ОБЯВА

за набиране на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги

Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0174-C01 „Грижа в дома в Община Момчилград “, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1/ Диспечер – 1 /една/ работна позиция, трудов договор на 8 часова  заетост.

2/ Социален Работник  – 2 /две/ работни позиции, 1 позиция на трудов договор за 8 часова заетост и 1 позиция на трудов договор за 4 часова заетост.

трудов договор з 4 часова заетост дневно  или договор за услуга

3/ домашни санитари  – 34 /тридесет и четири/ работни позиции, трудов договор при 8 часова заетост или пропорционална заетост на 4 часов трудов договор

4/ шофьор - 1 /една/ работна позиция -  трудов договор при 4 часова заетост или договор за услуга

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ – описани са в длъжностните характеристики към настоящата обява.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

- Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

- Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в Деловодството на Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в следните срокове:

  • За позициите: диспечер, социален работник и шофьор в срок до 17.00 ч. на 9.03.2023г.
  • За позициите домашни санитари до 17.00 часа на 31.03.2023г.

Документи за кандидатстване могат да се получат в стая № 31 в сградата на Общинска администрация Момчилград.

За деня и часа на провеждане на интервюто ще бъде информиран всеки кандидати лично по телефон. Всички съобщения свързани с провеждане на подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с подбора ще се обявят на интернет страницата на Община Момчилград и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос