ПРОТОКОЛ за системата за определяне на резултатите и определянето на коефициента, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, който е получен при решаване на теста и при интервюто при провеждане на конкурса за длъжността – Началник на отдел „Европе

ПРОТОКОЛ

за системата за определяне на резултатите и определянето на коефициента, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, който е получен при решаване на теста и при интервюто при провеждане на конкурса за длъжността – Началник на отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-03/05.01.2023 г. на кмета на Община Mомчилград

 

Днес, 03.02.2023 г. в сградата на Общинска администрация - Момчилград се проведе заседание на членовете на Комисията за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград, обявен със Заповед № РД-29-03/05.01.2023 г. на кмета на Община Mомчилград.    

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия реши:

Определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

            1. Коефициент „3“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

            2. Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Определя системата за определяне на резултатите, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на община Момчилград и се запечатват в плик.

            2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с устройството и функционирането на общинската администрация и с професионалната област на длъжността.

             3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

             4. Всеки верен отговор носи по 1 точка, т.е., максималният брой точки, които може да получи един кандидат е  20 точки.

             5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има “15” или повече точки и същият се допуска до интервю.

            6. Времето за решаване на теста е 40 мин.

            7. Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват  чрез писмено съобщение за датата, мястото и часа на провеждането на интервюто.

            С успешно издържалите теста кандидати се провежда интервю, като времето за провеждане на интервюто за всеки кандидат е до 20 минути. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

           Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

           Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

           Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от „4“.

           Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто..

 

Председател: Зихни Дурмуш – секретар                                                         

Членове:

1. инж. Алие Ибрахим – зам. кмет                                                                             

2. инж. Севдалин Огнянов – директор дирекция „УТКРЕПП”                       

3. Мехмед Мехмед – началник отдел "Канцелария и протокол"                  

4. адв. Динчер Хабиб - юрист                                                                      

Дата: 03.02.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос