Обява за конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит" в Община Момчилград

 ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД със седалище и адрес на управление гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-29-01/14.01.2021 г. на Кмета на община Mомчилград.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността – Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Момчилград – 1  работно място, пълно работно време, вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 6Б.

I. 1.1 Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;

1.2 Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години;

1.3 Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

1.4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1 Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

3 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;

6. Професионална автобиография.

IV. Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната й страница.

VI. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на община Момчилград, при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Момчилград и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината..

VII. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв.

За информация:

Адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12

Административно звено: отдел “Канцелария и протокол”

http://www.momchilgrad.bg/

Телефон за контакт: 03631/ 6051; 03631/7841;

Лице за контакт: Гюлтен Юмер, гл. специалист „Човешки ресурси”

                                                                      

Настоящото обявление за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград.

                                                                                                                                                                                 Илкнур Кязим                                                                                             

Кмет на Община Момчилград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос