Покана за подбор на Медиатор и Медицински специалист по по ПРОЕКТ “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград”, Договор № BG05M9OP001-2.047-0001-C01

ПОКАНА

През месец Септември 2019 г. Община Момчилград започна дейностите по ПРОЕКТ “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград”, Договор № BG05M9OP001-2.047-0001-C01, операция BG05M9OP001-2.047, „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности.“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Една от дейностите по проекта е „Идентифициране на лицата от целевата група”. В рамките на изпълнение на тази дейност и постигане на заложените по проекта цели и индикатори ще бъде нает 1 (един) медиатор, който да работи активно с целевата група спрямо конкретните им нужди, ще осъществи индивидуална работа с идентифицираните лица. Другата дейност по проекта е дейност 3 „Подобряване достъпа до здравни социални услуги“- в изпълнението на тази дейност ще бъде включен консултант медиатора от дейност 1 и ще бъде назначен 1 медицински специалист, който ще осъществява индивидуални или групови здравни консултации с лицата от целевата група и техните семейства.

Обосновка:

Сред етническите малцинства в община Момчилград са налице различни фактори, подхранващи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование, трайна безработица и липса на трудови навици, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги. Съществува необходимост от комплексна интервенция, насочена срещу бедността, която да подпомага семействата от малцинствените групи и да осигурява шансове за социално включване и развитие на целевата група.

В тази връзка Община Момчилград кани желаещите кандидати за позициите медиатор и медицинско лице, да подават документи.

Квалификация и отговорности:

Медиаторът ще осъществява следните дейности: работа с идентифицираните лица от целевата група и ще състави регистър на подбраните лица от целевата група заедно с данни за осъществяване на контакт с тях. За целта медиаторът ще проведе срещи с кметове на населени места на територията на община Момчилград, , представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград, Дирекция „Бюро по труда“ – Момчилград. Ще информира идентифицираните лица относно възможностите за участие в проекта, неговите цели и очаквани резултати. Медиаторът ще осъществи индивидуална работа с идентифицираните лица посредством изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите, насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрацията на неактивните лица в „Бюро по труда“ и насочването им за включване в дейност 3 „Подобряване на достъпа до здравни социални услуги“. Той ще работи в посока повишаване на мотивацията, установяване на самоувереност и ясна себеоценка на възможностите, позитивиране на целевата група и ще бъде ангажиран по дейност 3 „Подобряване на достъпа до здравни социални услуги“

Кандидатите следва да имат завършено минимум средно образование.

Медицинският специалист ще осъществява индивидуални или групови здравни консултации с лицата от целевата група и техните семейства. Това са лица населяващи територията на община Момчилград, представители на ромската общност, хора в риск и/или жертва на дискриминация и други хора в неравностойно положение, хора без квалификация, с ниско или без образование, представители на етнически малцинства, хора населяващи територии с ниска гъстота на населението, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.) Консултациите ще включват: информиране относно здравните права, здравно консултиране и насочване в зависимост от здравния проблем; консултации по превенция на ранната бременност, изоставянето, насърчаване на семейното планиране. Ще бъдат засегнати теми като: Превенция на ХИВ, туберколоза и други значими заболявания като диабет, СПИН и др; Хранителен режим и осигуряване на добра здравословна среда за болните членове на семейството; Проблема за рисковете от хипертония и ССЗ и МСБ.

Кандидатите следва да имат завършено медицинско образование.

Документите за кандидатстване, които лицата следва да представят в Общинска администрация Момчилград, ул.“26-ти декември“ № 12, стая 26 до 17:00 часа на 29.11.2019 г. вкл. са:

  • Автобиография /по образец/;
  • Декларация за защита на личните данни /по образец/;
  • Декларация по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
  • Копие на документ за завършено средно образование;
  • Други приложими документи.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, могат да бъдат получени от Общинска администрация Момчилград, ул.“26-ти декември“ № 12, стая 26.

ВАЖНО:

Описаните документи имат задължителен характер и при липса на някой от тези документи, кандидатът се отстранява и не се оценява. До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи, имащи задължителен характер или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Продължителността на дейността на медиатора за предоставяне на услугата е 14 месеца (с прекъсване) – от септември 2019 до ноември 2020, както следва: по Дейност 1 „Идентифициране на лицата от целевата група” - от септември 2019 до декември 2019; по Дейност 3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги“ - от декември 2019 до ноември 2020. Работата на медиатора следва да бъде не по-малко от 640 часа за периода на изпълнение на ангажиментите им по двете дейности. Заплащането е 12,50 лв. на час с включени осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (01_Заявление_медиатор.docx)01_Заявление_медиатор.docx 133 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (02_Декларация по чл. 107а.docx)02_Декларация по чл. 107а.docx 132 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (03_Декларация ЗЗЛД.docx)03_Декларация ЗЗЛД.docx 132 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (04_Автобиография.doc)04_Автобиография.doc 112 КБ25.06.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос