ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД обявява подбор по документи и събеседване за следните длъжности персонал за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ 

В изпълнение на Допълнително споразумение №01 към Договор № BG05M9OP001-2.040-00073-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
обявява подбор по документи и събеседване за следните длъжности персонал за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“

1. Социален работник - 2/две/ работни позиции, трудов договор при 8 часова заетост или 4 работни позиции при 4 часова заетост
2. Домашни санитари – 7 /четири/ работни позиции, трудов договор при 8 часова заетост или 14 работни позиции, трудов договор при 4 часова заетост
3. Шофьор - 1 /една/ работна позиция - трудов договор при 8 часова заетост или 2 работни позиции при 4 часова заетост
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ – описани са в длъжностните характеристики към настоящата обява.
ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
- Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и събеседване.
- Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в Деловодството на Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в срок от 24.04.2020г. до 17.00 ч. на 30.04.2020г.
Комплект с документи за кандидатстване – приложени към настоящата обява.
Всеки допуснат кандидат до събеседване ще бъде информиран по телефона за деня и часа за провеждане на интервю.
Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с подбора ще се обявят на информационното табло в сградата на общината. Информация може да се получи и на тел. 03631/78-59
Документите по образец се получават и на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12, сградата на „Домашен социален патронаж“ или стая 25 в сградата на общинска администрация.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (длъжностна социален работник.docx)длъжностна социален работник.docx 63 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (заявление от  кандидат за работа.doc)заявление от кандидат за работа.doc 122 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (длъжностнашофьор.docx)длъжностнашофьор.docx 63 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (автобиография.doc)автобиография.doc 139 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (декларация от  кандидат за работа.doc)декларация от кандидат за работа.doc 76 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (длъжностна домашен санитар.docx)длъжностна домашен санитар.docx 61 КБ24.04.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос