Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Момчилград

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Момчилград обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.  

Дейностите, които ще се предоставят са:  

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);  

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);  

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа по Компонент 3 са:  

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  

- Хора с увреждания;  

- Възрастни в риск.  

„Възрастен в риск” (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).  

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Момчилград  

І. Необходими документи за кандидатстване:  

- заявление по образец;  

- документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);  

- експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);  

- удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).  

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта могат да се получат в сградата на Домашен социален патронаж. Заявленията с придружаващите документи се подават в сградата на Домашен социален патронаж. За информация: тел.: 03631/78-59.

 

Проект BG05M9OP001-2.040-0073-С01 „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград “, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (заявление от потребител  - к3.doc)заявление от потребител - к3.doc 117 КБ24.04.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос