ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–МОМЧИЛГРАД НА 24.03.2017 Г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 30. 03. 2017 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

              

               1. Отпускане на еднократна социална помощ на Р. М. Димитров, жител на гр. Момчилград.

               2. Отпускане на еднократна социална помощ на Е. И. Милчева, жител на гр. Момчилград

               3. Изменение в състава на ПК при Общински съвет – Момчилград.

               4. Съгласуване на позиция и даване на мандат на кмета на община Момчилград за участие в редовно заседание на „Асоциация по ВиК – на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Кърджали”.

               5. Учредяване право на строеж – пристрояване на тераси към ап. №2 и ап. №4 от жилищен блок „Акация” на ул. „Петко войвода” №9, построен в УПИ ІІ, кв. 49 по плана на Момчилград.

               6. Учредяване право на строеж – надстрояване на жилищна сграда в УПИ Х, кв. 10 по действащия ПУП на с. Багрянка.

               7. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на обект „Водоснабдяване на с. Софийци, общ. Джебел от ПС „Балабаново”, общ. Момчилград – в земл. с. Софийци, общ. Джебел и земл. с. Балабаново и с. Върхари, общ. Момчилград на територията на област Кърджали” през ПИ – публична общинска собственост.

               8. Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.

               9. Одобряване на пазарни оценки на имоти – ЧОС, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., за които има решение за продажба.

               10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната им оценка.

               11. Разрешени за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответно схеми на техническата инфраструктура за ПИ 48996.501.67 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мамулица” по §4 от ЗСПЗЗ на землище на Момчилград, с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Румяна Александрова Хаджиева и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на ЗЗ за неземеделски нужди и отреждането му за жилищни функции.

               12. Одобряване на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура до ПИ 036019 в земл. гр. Момчилград, м. „Келлик” ЕКАТТЕ 48996, собственост на „Гюнджел -БГ” ЕООД, представлявано от управителя си Ерхан Рамадан Ахмед за обект „Електросхема за подземна кабелна линия”.

               13. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа и личностно развитие на територията на община Момчилград.  

               14. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Момчилград.

               15. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година на община Момчилград.

            16. Други

               17. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,  (П)

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

28.  03. 2017 г. – ВТОРНИК

13. 30 часа по т. 8, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

14. 30 часа по т. 1, 2, 8, 13 и т. 14  от Проекто - дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

15. 00 часа по т. 3, 4, 8, 13 и т.14  от Проекто - дневния ред

3.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16. 00 часа по т.  5, 6,7,  8, 10, 11, 12, 13 и 14 от Проекто - дневния ред

4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

29. 03. 2017 г. – СРЯДА

14. 00 часа по т. 8, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 00 часа по т. и т.7, 8, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 00 часа по т. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14  и т. 15

от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос