ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–МОМЧИЛГРАД НА 28.02.2017 Г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 28. 02. 2017 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

              

               1. Отпускане на еднократна социална помощ на Р. С. Хасан  от гр. Момчилград.

               2. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за периода от м. Юли до м. Декември 2016 година.

               3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет –Момчилград, приети през първото и второто полугодие на 2016 година.

               4. Приемане на Отчет на МКБППМН за 2016 г. и Програма за дейността на МК през 2017 г.

               5. Кандидатстване пред Министерството на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05. 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения за финансиране изграждането на спортни площадки в гр. Момчилград и с. Карамфил.

               6. Предаване за управление на изградените от община Момчилград ВиК системи и съоръжения - публична общинска собственост на „Асоциация по ВиК” с обособена територия на „ВиК”, гр. Кърджали

               7. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., за който има решение за продажба.

               8. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост (училищни сгради), включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., за който има решение за продажба.

               9. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г.

               10. Вземане на решение за разпореждане с бивша училищна сграда в с. Карамфил, включена в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г. и одобряване на пазарната оценка.

               11. Промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти в селата Синделци, Птичар и Конче, община Момчилград.

               12. Промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, както и на построените върху тях сгради – обекти на образованието.

               13. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

               14. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2016 г.

               15. Утвърждаване разходите за заплати за 2017 година. 

            16. Други

               17. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

24.  02. 2017 г. – ПЕТЪК

14. 00 часа по т.3, 4 и т. 5 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 00 часа по т. 3 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15. 30 часа по т.2 и т. 3 от Проекто - дневния ред

2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16. 00 часа по т. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  от Проекто - дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27. 02. 2017 г. – ПОНЕДЕЛНИК

14. 00 часа по т. 1 и т. 3 от Проекто - дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

14. 30 часа по т.3, 6 и т. 13 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 00 часа по т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 и т.15

от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос