ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–МОМЧИЛГРАД НА 31.01.2017 Г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 31. 01. 2017 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

               1. Отпускане на еднократна социална помощ на П. Ю. М  от с. Багрянка, община Момчилград.

               2. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г.

3. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2017 г. 

4. Приемане на културен календар на община Момчилград за 2017 г.

               5. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до ПИ №010002 по КВС на землище с. Соколино, общ. Момчилград през имоти ПОС в полза на Самет Осман Ахмед и Фатме Ахмед Ахмед за инвестиционни намерения.

               6. Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2016 година.

               7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2017 г.

               8. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

            9.Актуализиране и предоставяне на пасища,мери и ливади-общинска собственост за индивидуално ползване от земеделски стопани и правила за ползването им. 

            10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2017 г.

            11. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФЗ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград”, одобрена със заповед на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. №РД-79-710/26.09.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за периода на прилагане на стратегия за ВОМР.

            12. Даване на съгласие за издаване на общинска гаранция за поемане на дълг от МБАЛ „Д-р С. Ростовцев”  ЕООД – гр. Момчилград.

           13  Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2017 г. на община Момчилград.

            14. Приемане бюджета на община Момчилград за 2017 г.

               15. Други

               16. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26. 01. 2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК

15. 00 часа по т. 7, 10,  13 и т.14  от Проекто - дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16. 00 часа по т. 1, 7, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

27.  01. 2017 г. – ПЕТЪК

14. 00 часа по т. 2, 3, 4, 7, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 00 часа по т. 7,  8,  9, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 00 часа по т.7, 10, 13 и т.14 от Проекто - дневния ред

3.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

30. 01. 2017 г. – ПОНЕДЕЛНИК

15. 00 часа по т. 5, 6, 7, 10, 13 и т. 14  от Проекто - дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

16. 00 часа по т. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос