На 17.08.2016г. започва предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” в община Момчилград

На 17.08.2016г. стартира предоставянето на топъл обяд по проект „Осигуряването на топъл обяд в гр. Момчилград“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на май-нуждаещите се лица 2014-2020г., Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“.Проектът ще се реализира от Община Момчилград а социалната услуга ще се предоставя и изпълнява от ЕТ „СЕЗЕР-91 – Осман Юсуф”, който притежава лиценз от Агенция за социално подпомагане за социалната услуга „Обществена трапезария”. Негов ангажимент е закупуването на хранителни продукти, приготвянето и сервирането на храната за потребителите в собствена материална база (ресторант „България”).

Благодарение на обществената трапезария ежедневно се осигурява безплатен обяд за 70 човека. Храната се сервира в ресторант „България” и включва супа, основно ястие и хляб.

Чрез проектът общината осигурява топъл обяд и качествена храна за най-нуждаещите се  лица, които не могат да си я набавят сами. Храненето се осъществява в обстановка, която зачита личността и достойнството на хората.  По проекта ще се предоставят и съпътстващи мерки, което се изразява  предоставяне на консултиране и подкрепа на потребителите на услугата, информиране за възможни административни услуги и улесняване достъпа до тях, работа с близки и уязвими групи, осигуряване на защитена среда, съдействие за ползване на други социални услуги, които се предоставят на територията на общината, подпомагане достъпа до здравни и образователни институции. Чрез социалната услуга се цели да се подобри качеството на живот на лица и семейства в затруднено социално положение;

Обществената трапезария стартира с 70 човека. Право да се възползват от услугата имат лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност), лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и скитащи и бездомни лица и лица от уязвими групи-граждани на трети страни.

Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се предоставя в периода 17.08.2016г. – 30.04.2017г. Стойността на проекта за 9 месеца е 45 514,70 лв.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос