Община Момчилград спечели проект за ремонт на сградата, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция

На 15.05.2024 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и Община Момчилград бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-15/15.05.2024 г. за извършване на строително-монтажни работи по проект „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.86.1 по KKKP на гр. Момчилград, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция“.

Сключеният договор с ФСЗ е на обща стойност 64 453,90 лв. с ДДС, като 57 363, 97 лв. са от Фонд „Социална закрила” и 7 089,93 лв. са финансови средства от бюджета на Община Момчилград.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията за предоставяне на социалните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Момчилград чрез подобряване на материалната база на сградата, в която услугата се помещава.

Предвидените строително – монтажни работи по проекта включват извършване на текущ ремонт на покрива и фасадата на сградата, както и ремонт на помещенията на ЦСРИ. С подобрената материална база на социалната услуга ще се подобри работната среда и ще се повиши мотивацията на персонала, отговорен за предоставянето на услугата - ще се гарантира адекватна, сигурна и достойна социална закрила на потребителите на услугата. В дългосрочен план, изпълнението на проекта ще осигури добри условия, в които специалисти и потребители взаимно да работят в насока изграждане на умения за по-добри условията на живот и перспективи за хората в неравностойно социално положение в община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос