Информация за изпълнен проект „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“

Информация за успешно изпълнен проект „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград““ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.634 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД успешно изпълни проектРехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград“ съгласно Aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.634-0003-C01, сключен между Община Момчилград, ДФ „Земеделие” и МИГ - общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Обща стойност на проекта: 267 604, 20 лв., от които 240 843,78 лв. от ЕЗФРС и 26 760,42 лв. - национално финансиране.

Период на изпълнение на проекта: 12.05.2023 г. - 30.06.2025 г.

 По проекта се извърши рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“ в град Момчилград. В обхвата на проекта са следните подобекти:  улица „Генерал Столетов“, алея към улица „Генерал Столетов“, улица „Първа" и улица "Рила".

С изпълнението на проекта е постигнато подобряване на транспортно - експлоатационните качества на настилките по горепосочените улици в кв. „Мамулица“ в град Момчилград, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението както на МПС, така и на хора, като е осигурен достатъчен експлоатационен период след ремонта. Предвидена бе рехабилитация на всички пешеходни площи на улиците в обхвата на проекта, като това включи премахване на съществуващите настилки, подравняване и подготовка на основата и полагане на нови  тротоарни плочи и нови бетонови бордюри. Също така, поради установеното повърхностно износване на асфалтобетоновото покритие по улиците, извършени са предвидените локални ремонти в проблемни зони, почистване на покритието, направен битумен разлив за добро свързване на пластовете и полагане на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон. Осигурена е достъпна среда, отчитаща специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания, като са поставени тактилни плочи и са направени скосявания към асфалта.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос