Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 29.04.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул.„Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Отпускане на еднократна финансова помощ.

              2. Приемане на информация за дейността на народните читалища на територията на община Момчилград за 2023 г. и за изразходваните от бюджета средства.

              3. Приемане на отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. и Програма за закрила на детето за 2024 г.

              4. Приемане на годишния баланс на МБАЛ „д-р С. Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център МГ“ ЕООД гр. Момчилград за 2023 г.

              5. Одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2024г., за който има решение за продажба.

            6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-                               общинска собственост през 2024 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните оценки им оценки.

7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 48996.39.114 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

8. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 48996.50.11 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

9. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 86030.13.78 по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

10. Разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПР) за регулационни квартали №9, 5 и 14 по ПУП на с. Чуково, общ. Момчилград съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ.

11. Приемане на дарение на Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.425 и Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.426 по КККР на гр. Момчилград и даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на проектен ПИ 48996.104.424 по КККР на гр. Момчилград.

12. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.

13. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на Кмета на Община Момчилград и на Председателя на Общински съвет – Момчилград.

14. Информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за първото тримесечие  на 2024 г.

          15. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,  /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

23.04.2024г. - ВТОРНИК

15.30 часа – всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент

1. ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

25.04.2024 г. –ЧЕТВЪРТЪК

              14.00 часа по т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 11 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 4, 7, 8, 9, 10, 11 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15. 30 часа по т. 4, 7, 8, 9,  10, 11 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

26.04.2024 г. – ПЕТЪК

              15.00 часа по т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т. 2, 3, 4, 11 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16. 00 часа по т. 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13 и т. 14  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос