Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 28. 03. 2024 г. (четвъртък) от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул.„Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1.Отпускане на еднократна финансова помощ.

              2.Предаване а управление на изградените от община Момчилград ВиК системи и съоръжения – публична общинска собственост на „Асоциацията по ВиК с обособена територия на „ВиК“, гр. Кърджали“.

              3.Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.

              4.Продажба на земя- частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

              5. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на ПО на имоти включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2024 година.

              6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2024 година.

              7. Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор №48996.500.21 по КККР на гр. Момчилград.

              8. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

              9. Актуализация на бюджета на общината във връзка със закупуване на лек автомобил и камион за сметопочистване и сметоизвозване.

              10. Одобряване на тригодишна бюджетна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 година на община Момчилград.

              11. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

21.03. 2024г. –ЧЕТВЪРТЪК

15. 30 часа – всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент

1.ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

26. 03. 2024 г. – ВТОРНИК

              14. 00 часа по т. 6, 7, 8, 9 и 10 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              14.30 часа по т. 1, 7, 9 и 10  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 7, 9 и 10 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15. 30 часа по т. 7, 8, 9 и 10 от Проекто – дневния ред

4.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

27. 03. 2024 г. – СРЯДА

              14.00 часа по т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10  от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

14. 30 часа по т. 1, 3, 4, 5,  7, 8, 9 и 10  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

15. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10  от Проекто – дневния ред

3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос