Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 30.01.2024 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул.„Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отпускане на еднократна финансова помощ.

2. Годишна програма за развитие на ЧД в община Момчилград през 2024 г.

3. Приемане на Годишен план на дейностите  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград за 2024 г.

4. Предложение за приемане на План –програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2024 г.

5. Приемане на отчета на МКБППМН за 2023 г. и План-програма за дейността на МКБППМН през 2024 г.

6. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2024 година.

7. Гласуване на решения по дневния ред на присъствено заседание на Общото събрание „В и К“  ООД, гр. Кърджали.

8. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.634-0003-C01 от 12.05.2023 г., проект „„Рехабилитация на съществуващи улици в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград““ по  мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Момчилград и Крумовград” по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 – 2020 г.

9. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.634-0003-C01 от 12.05.2023 г., проект „„Рехабилитация на съществуващи улици в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград““ по  мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Момчилград и Крумовград” по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 – 2020 г.

10. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.634-0002-C01 от 20.07.2023 г., проект „„Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици „26-ти декември“ и „Кап. Петко Войвода“ в гр. Момчилград““ по  мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Момчилград и Крумовград” по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 – 2020 г.

11. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.634-0002-C01 от 20.07.2023 г., проект „„Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици „26-ти декември“ и „К. П. Войвода“ в гр. Момчилград““ мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Момчилград и Крумовград” по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 – 2020 г.

12. Промяна характера на недвижим имот от частна в ПОС.

13. Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2023 г.

14. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2024 година.

15. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2024 г.

16. Промяна на характера на собствеността от частна общинска в ПОС на „Застроен УПИ II в кв. 43а по плана на гр.Момчилград, актуван с АЧОС №769/29.09.2008г., отреден за магазини, услуги и озеленяване“.

17. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПИ с идентификатор 17988.8.4 по КККР на с. Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ с цел промяна на предназначението на ЗЗ за неземеделски нужди в условията на Глава пета от ЗОЗЗ.

18. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 65961.3.5 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в условията на Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

19. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „Канализация за поземлени имоти с идентигикатори 48996.500.30, 48996.500.31, 48996.500.32, 48996.500.33, 48996.500.34, 48996.500.35 и 48996.500.36 до съществуваща ревизионна шахта (РШ) на канализация в Лесопарк „Момчил юнак“ гр. Момчилград“  с трасе преминаващо през ПИ с идент. 48996.500.33, 48996.500.34, 48996.500.35 и 48996.500.36, и ПИ с идент. 48996.500.48 и 48996.500.50 по КККР на гр. Момчилград,  извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

20. Информация по чл. 125 от ЗПФ за четвъртото тримесечие на 2023 г.

21. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

22. Отмяна на досега действащ Правилник за организацията и дейността на ОбС- Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №131/28.07.2022 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

23. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

24.01.2024г. – СРЯДА

15.30 часа – всички докладни записки постъпили в деловодството на общинския съвет от последното заседание до настоящия момент

1. ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

26.01.2024 г. – ПЕТЪК

                       14.30 часа по т. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19  и т. 22 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. 22 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15  и т. 22 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

29.01.2024 г. – ПОНЕДЕЛНИК

              14.00 часа по т. 1,  2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 и т. 22 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

14.30 часа по т. 1, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 и т. 22 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  и т. 22 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

15.30 часа по т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. 22 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос