3 детски градини се включиха в образователен проект

Три детски градини в Община Момчилград се включиха в проект за интеркултурно образование и придобиване на компетентности у децата и техните родители за различни култури, религии и традиции, характерни за региона. "Ръка за ръка в многообразието" се реализира от месец септември и се финансира от Министерството на труда и социалната политика чрез Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). В рамките на проекта се реализираха инициативи и събития, чиято цел беше формиране на положителни нагласи към различията от най-ранна възраст и възпитаване в дух на толерантност. Децата от детските градини ДГ "Пролет“ – с. Нановица, ДГ "Щастливо детство" - с. Звездел и ДГ "Слънце" – с. Груево посетиха читалище "Нов живот" в Момчилград и научиха много за подготовка и отбелязването на празника "Коледа". В инициативите се включиха децата, техните родители и учители, медиатор и екипа на проекта. С родители бяха проведени беседи за възникването и значението на читалищата, както и за същността на празника "Коледа". По този начин община Момчилград се стреми да изгради уважение към различието и недопускане на дискриминация.
С участието на родителите в различните проектни дейности се повиши и тяхната информираност за ползите на образованието в цялостния процес за успешното развитие на децата. Родителите с интерес участваха в Деня на отворените врати, състоял се в ДГ "Щастливо детство" в с. Звездел през ноември. Беше представен дневния режим и се направи демонстрация на конкретна педагогическа ситуация Така беше повишена информираността на родителите за живота в образователната институция и бяха създавани на условия за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

2024 01 11 08 55 03 496

2024 01 11 08 55 08 687

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос