Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 21.12.2023 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в наименованието на ПК по Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Одобряване на партньорство на община Момчилград с АСП по изпълнение на Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

3. Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора към 30.11.2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК- Кърджали.

4. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 02155.1.19 по КККР в землището на с. Багрянка, м. Алан, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

5. Одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „ПУП-ИПР за регулационни квартали 5, 9 и 11 по плана на с. Свобода, общ. Момчилград“.

6. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината /Д. Х. Х./.

7. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината/А. С. О./.

8. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

9. Определяне на такси за БО за 2024 г. в община Момчилград, съгласно чл.66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на БО до с. Вишеград, отчисления по чл. 60, чл. 64 от ЗУО и др.

10. Втора актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2023 г. на община Момчилград.

11. Актуализация на бюджета на общината за 2023 година.  

            12. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,   (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

19.12.2023 г. – ВТОРНИК

14.30 часа

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

15.00 часа

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

             

20.12.2023 г. - СРЯДА

                      

14.00 часа

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

                                                                   14.30 часа

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.30 часа

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос