В Момчилград стартира проект „Ръка за ръка в многообразието“

Обявени са резултатите от конкурса за проекти на ЦОИДУЕМ | Център за  междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ

 

370133876_866683641697527_4037540011536613960_n.jpg

На 12 октомври се проведе встъпителна конференция по проект „Ръка за ръка в многообразието“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министерство на образованието и науката.

В конференцията участие взеха представители от шестте детски градини на Община Момчилград - директори, учители, родители, като и представители на местна власт и РУО – Кърджали.

IMG_8074.jpg

Аудиторията се запозна с целта на проекта, която е насочена към създаване на условия за интеркултурно образование на децата от ДГ „Слънце“ с. Груево, ДГ „Пролет“ с. Нановица и ДГ „Щастливо детство“ с. Звездел, в които преобладават представители на турски и ромски етнос за формиране на социокултурна компетентност и ефективна социализация.

Презентираха се дейностите, чрез които  Община Момчилград цели съвместно с педагогическите е непедагогическите специалисти от трите детски градини да изгради благоприятна образователна среда в условията на толерантност и уважение към културното мнгообразие, характерно за общината, умения за интеркуртурен диалог и недопускане на дискриминация, както и инициятиви за съхраняване на идентичността, но и в същото време популяризиране на българския език, традиции и култура за проява на атмосфера на взаимно уважение и толератност между етносите.

Срока за реализация на проектните дейности е 12 месеци, за които е осигурено финансиран в размер на 29574,50 лева от ЦОИДУЕМ.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерството на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос